Thursday, March 02, 2017

Not stopping.

It's getting better, out health, that is My voice returned, still low by one octave. but usable. Joan's coughing is subsiding and she is doing better also.

I wish I could say the same for our primeval forest, Białowieza. Logging has already started.About half of the forest is still considered pristine, meaning those areas have never faced significant intervention since the forest's formation some 8,000 to 9,000 years ago after the end of the last ice age. That has left it with a complex diversity of species unknown in the second-growth forests elsewhere in Europe's lowlands. Even  IKEA, which relies on Polish timber for 25 percent of its global furniture production, vowed years ago not to buy any wood from Bialowieza.

Jaroslaw Kaczynski, not the President of Poland, not the Prime Minister of Poland but a powerful leader of the PiS party who won the last election, says he's on a mission to remake the country from top to bottom in line with the party's conservative Catholic and patriotic ideology. Since taking power in November, Poland's government has moved quickly to push broad changes in everything from cultural institutions to horse breeding farms and forestry management.

Jan Szyszko, the environmental minister, last week dismissed 32 of 39 scientific experts on the State Council for Nature Conservation after they criticized the logging plan. They have since been replaced by people who mainly come from the forestry and hunting sectors that favor greater wood extraction. Their council's new leader, Wanda Olech-Piasecka, also supports limited commercial hunting of bison, an endangered species.

There have been protests against the logging but they do not stop it. I can see similar things like this happening soon in the U.S.

Jest coraz lepiej, na zdrowie, to jest mój głos wrócił, wciąż na niskim poziomie przez jedną oktawę. ale użyteczny. kaszel Joan słabnie i robi lepsze również.

Chciałbym móc powiedzieć to samo o naszej puszczy, Białowieży. Rejestrowanie już started.About pół lasu jest nadal uważane za nietknięty, czyli te obszary nigdy od formacji Puszczy niektóre 8000 do 9000 lat temu, po zakończeniu ostatniego zlodowacenia w obliczu znaczącej interwencji. Że opuścił go o złożonej różnorodności gatunków nieznanych w lasach drugiego wzrostu w innych częściach niżu Europy. Nawet IKEA, która opiera się na polskim drewna za 25 procent globalnej produkcji mebli, obiecał rok temu, nie kupować żadnych drewna z Białowieży.

Jarosław Kaczyński, a nie prezydent RP, a nie premierem Polski, ale potężny przywódca partii PiS, który wygrał ostatnie wybory, mówi, że jest na misji, aby przerobić ten kraj od góry do dołu, zgodnie z partii konserwatywnej katolickiej i ideologia patriotyczne. Od czasu objęcia władzy w listopadzie Polski rząd przeniósł szybko naciskać szerokich zmian we wszystkim od instytucji kulturalnych do gospodarstw hodowlanych koni i gospodarki leśnej.

Jan Szyszko, minister spraw środowiskowych, w ubiegłym tygodniu odwołany 32 z 39 ekspertów naukowych w Państwowej Rady Ochrony Przyrody po krytykowali plan rejestrowania. Od tego czasu został zastąpiony przez ludzi, którzy pochodzą głównie z sektora leśnictwa i łowiectwa, które faworyzują większe wydobycie drewna. Ich radę w nowym liderem, Wanda Olech-Piasecka, obsługuje również ograniczone komercyjnego polowania na bizony, zagrożony gatunek.

Były protesty przeciwko logowania, ale nie je zatrzymać. Widzę podobne rzeczy, jak to dzieje się wkrótce w USA

No comments: