Wednesday, June 24, 2020

News

This is from Tuesday.......My friend, Marcin, talked with the doctor this morning and she said Joan's blood test came back mostly normal except she has a deficiency of iron. She said it could be the cause of hair loss and strength because it affects metabolism. She also said Joan should eat meat twice a week, not chicken. Usually, we have been on a more Mediterranean style diet and not eating much meat.  Oddly, I've lost weight but Joan hasn't.  She wrote a prescription for Milurit for metabolism and uric acid. Plus, she told me to get Vigor Senior tablets with vitamins and iron. So, now I need to alter the menu and add more foods high in iron.

Radek was here for our usual meeting. He won't be here next week because he is going for a dance event. He's happy it is finally possible to start dancing the tango once again.

Kasia was here for therapy and said Joan is walking better and her balance is too. She also said I could return the walker and rehabilitation bed.  I can agree with her on the walker but she is not with Joan 24/7 so the other 2 points I disagree. Her balance is still not good and as for the rehabilitation bed, she is not the one bending over or getting Joan in and out of bed. The walker can go but the bed will stay.

Wednesday: PT and speech therapy is over. Nothing new in PT. Joan had homework of writing the name of an animal, then a person's name for every letter in the alphabet.  She did them all except for the letter U and X. The therapist thought that was good.

Wtorek. Mój przyjaciel Marcin, rozmawiał dziś rano z lekarzem i powiedział, że wyniki badania krwi Joan w większości nie odstaje od normy, z wyjątkiem niedoboru żelaza. Powiedziała, że może to być przyczyną utraty włosów i siły, ponieważ wpływa na metabolizm. Powiedziała również, że Joan powinna jeść mięso dwa razy w tygodniu, a nie kurczaka. Zazwyczaj stosujemy bardziej śródziemnomorską dietę i nie jemy dużo mięsa. Dziwne, że straciłem na wadze, ale Joan nie. Napisała receptę na Milurit na metabolizm i kwas moczowy. Plus, powiedziała mi, żebym dostał tabletki Vigor Senior z witaminami i żelazem. Więc, teraz muszę zmienić menu i dodać więcej jedzenia o wysokiej zawartości żelaza.

Radek był na naszym zwyczajowym spotkaniu. Nie będzie go tu w przyszłym tygodniu, bo jedzie na imprezę taneczną. Jest szczęśliwy, że w końcu można zacząć tańczyć tango ponownie.

Kasia była na terapii i powiedziała, że Joan lepiej chodzi i że jej równowaga też się poprawiła. Powiedziała też, że mogę zwrócić chodzik i łóżko rehabilitacyjne. Mogę się z nią zgodzić w kwestii chodzika, ale ona nie jest z Joan 24/7, więc z pozostałymi 2 punktami nie zgadzam się. Jej równowaga nadal nie jest dobra, a jeśli chodzi o łóżko rehabilitacyjne, to ona nie jest tą osobą, która pochyla się nad Joan, aby mogła z niego wstać i położyć się. Chodzik można zwrócić, ale łóżko zostanie.

Środa: dzisiejsze PT i terapia mowy zostały zakończone. Nic nowego w PT. Joan odrobiła pracę domową pisząc nazwę zwierzęcia, a następnie imię osoby dla każdej litery alfabetu. Zrobiła je wszystkie poza literą U i X. Terapeuta uznał, że to dobry wynik.

Esto es del martes ... Mi amiga, Marcin, habló con el médico esta mañana y dijo que el análisis de sangre de Joan volvió a ser normal, excepto que tiene una deficiencia de hierro. Ella dijo que podría ser la causa de la pérdida y la fuerza del cabello porque afecta el metabolismo. También dijo que Joan debería comer carne dos veces por semana, no pollo. Por lo general, hemos estado en una dieta más mediterránea y sin comer mucha carne. Curiosamente, he perdido peso, pero Joan no. Ella escribió una receta de Milurit para el metabolismo y el ácido úrico. Además, me dijo que tomara tabletas Vigor Senior con vitaminas y hierro. Entonces, ahora necesito alterar el menú y agregar más alimentos ricos en hierro.

Radek estaba aquí para nuestra reunión habitual. No estará aquí la próxima semana porque irá a un evento de baile. Está feliz de que finalmente sea posible comenzar a bailar el tango una vez más.

Kasia estaba aquí para terapia y dijo que Joan camina mejor y que su equilibrio también lo es. También dijo que podía devolver el andador y la cama de rehabilitación. Estoy de acuerdo con ella en la caminata, pero ella no está con Joan las 24 horas, los 7 días de la semana, por lo que no estoy de acuerdo con los otros 2 puntos. Su equilibrio aún no es bueno y en cuanto a la cama de rehabilitación, ella no es la que se inclina o deja que Joan entre y salga de la cama. El caminante puede irse pero la cama se quedará.

Miércoles: PT y terapia del habla han terminado. Nada nuevo en PT. Joan tenía tarea de escribir el nombre de un animal, luego el nombre de una persona para cada letra del alfabeto. Los hizo todos excepto la letra U y X. El terapeuta pensó que eso era bueno.

No comments: