Sunday, November 13, 2016

OH NO !!!!

Yes, that's actually sun shining on the top of those trees. What a miracle !

So it seems there is still more suspense to the presidential election in the U.S. Now a petition is being circulated to the Electoral College who actually, for real, casts their votes for President on December 19th and the petition is to have Clinton named President. This would be a disaster, in my opinion, because it would surely divide the country even more. Trump won the election but the actual electoral votes he needed to win do not become official until December 19th win the EC casts their votes. They change, before then, change their mind about who they want as President. If they do choose Clinton, the protests we have seen in America will not be anything compared to what would happen after their decision. Yes, we voted for Clinton but we accept the fact that Trump won and think he should be given the chance to prove himself worthy. Clinton won the popular vote but the Constitution clearly states the \president is chosen by the EC and the numbers were clearly in favor of Trump. To change that now would be catastrophic.

Tak, to rzeczywiście słońce świeci na szczycie tych drzew. Co za cud!
Tak więc wydaje się, że jest jeszcze bardziej napięcie do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Teraz petycja jest kierowany do Kolegium Elektorów, które faktycznie, za prawdziwe, rzuca swój głos na prezydenta w dniu 19 grudnia, a petycja ma mieć Clinton nazwał prezydenta. To byłoby katastrofą, moim zdaniem, bo to z pewnością podzielić kraj jeszcze bardziej. Trump wygrał wybory ale rzeczywiste głosy wyborcze musiał wygrać nie stać oficjalną do dnia 19 grudnia wygrać WE rzuca swoje głosy. Zmieniają przed potem zmienić zdanie o tym, kim chcą na stanowisko Prezesa. Jeśli zdecydujesz Clinton, protesty widzieliśmy w Ameryce nie będzie nic w porównaniu do tego, co się stanie po ich decyzji. Tak, głosowało na Clintona ale zaakceptować fakt, że Trump wygrał i myślę, że należy dać szansę wykazania się godni. Clinton wygrał popularny głos, ale konstytucja jasno stwierdza \ Prezydent wybierany jest przez Komisję Europejską i numery były wyraźnie na korzyść Trump. Aby zmienić, że teraz byłoby katastrofalne.

No comments: