Tuesday, May 13, 2014

Keep smiling!

The beauty of life! Just when you think things are going smoothly, something new is thrown into the game. Since we've been in Poland, 7 years, every two years Joan has to apply for a new temporary permit to stay here. We've become use to it and have kept all of them from the past. When it's time for her to re-apply we just copy the same information into the new application, have new photos of her taken for the card, pay the fee and wait 45 days to get it. Now that she has been here over 5 years it was possible for her to get a permanent residency card like I have. With this card, it is good for ten years, then automatically renewed. Well, May 1st of this year, the rules have changed.

Now she will not get a residency card from Poland but from the European Union. With this change, governed by the EU, the rules are different. In addition to the other things: proof of address, passport, health insurance, income, etc. she must also have a certificate from the court that shows she has no criminal record in Poland and from the tax office that she owes no taxes in Poland. This would mean going to those places, making the applications and waiting for them to come back to us. Before, you had to start the proces 45 days before the expiration of your current residency card. Now you can wait until the day before it expires to start the proces.  Even with the expired card you can stay providing you have started the new proces already. The difference is it takes three months for the process now.  Fortunately, fortunately, we have a very good relationship with someone from the immigration office who has always been very helpful and she sent me instructions on how those two new applications can be made over the internet.

Today we went to have the photos taken, filled out the first application form(you need the original and 3 copies) and hope to take it into the immigration office to be checked in case we missed something. Joan also has to be fingerprinted now. With us leaving Sunday for Berlin we wanted to at least start the proces. We can add the other documents when we receive them from the court and tax office. The positive side of all this is that once she has her card she won't have to do it again in two years because she will be a permanent EU resident from that point on.

Piękno życia ! Po prostu, kiedy myślisz, że wszystko idzie gładko , coś nowego zostaje  wrzucone do gry. Od 7 lat czyli od czasu naszego pobytu w  Polsce, Joan co dwa lata wysyła dokumenty pozwalające na tymczasowy  pobyt . Zachowaliśmy wszystkie dotychczasowe kopie formularzy na pozwolenie . Kiedy zbliżała się pora kolejnego ubiegania się o pozwolenie,  po prostu skopiowaliśmy te same informacje na nową aplikację , dodaliśmy nowe zdjęcie , wnieśliśmy opłatę i czekaliśmy 45 dni, by odebrać zgodę . Teraz, kiedy ona jest tutaj więcej niż 5 lat, można dostać kartę stałego pobytu taką, jaką ja mam . Ta karta ,co dziesięć lat jest automatycznie odnawiana . Cóż, 01 maja tego roku , zasady się zmieniły .

Teraz  karta pobytu nie jest wydawana przez Polskę, ale przez Unię Europejską . Dzięki tej zmianie , zmieniły się także wymagania. Oprócz takich  rzeczy jak: potwierdzenie adresu , paszport , ubezpieczenie zdrowotne, dochody , itp. ona również musi mieć zaświadczenie z sądu o niekaralności, zaświadczenie z urzędu skarbowego o rozliczeniu podatków w Polsce . Oznaczałoby to będzie musieli udać się do tych miejsc , złożyć dokumenty i czekać na ich powrót do nas . Wcześniej, trzeba było uruchomić ten proces na 45 dni przed upływem aktualnej karty pobytu . Teraz trzeba czekać  aż do dnia , zanim ona wygaśnie , aby rozpocząć proces od nowa . Nawet z licencja na pobyt można już  rozpocząć proces od nowa . Różnica polega na tym , że teraz będzie to trwało trzy miesiące . Na szczęście ,  mamy bardzo dobre relacje z kimś z urzędu imigracyjnego , który zawsze był bardzo pomocny i przysłała mi instrukcje , w jaki sposób te dwie nowe aplikacje mogą być wykonane przez Internet .

Dzisiaj poszliśmy zrobić nowe zdjęcia , wypełniliśmy pierwszy formularz zgłoszeniowy ( trzeba oryginał i 3 kopie ) i mając nadzieję, że po pokazaniu go w urzędzie imigracyjnym , zostanie  sprawdzony w przypadku, gdyby czegoś brakowało . Teraz dodatkowo Joan zostaną pobrane  odciski palców . Chcieliśmy, aby przed naszym wyjazdem do Berlina rozpocząć ten proces . Możemy dodać inne dokumenty po otrzymaniu ich z sądu i urzędu skarbowego . Pozytywną stroną tego wszystkiego jest to , że gdy ona będzie miała tą kartę, to nie będzie musiała robić tego ponownie w ciągu dwóch lat , ponieważ będzie ona stałą rezydentką w UE od tego momentu .

1 comment:

Lucie Haskins said...

Nice! Always a silver lining to be found in all situations!