Friday, May 16, 2014

Submitted.

We submitted Joan's application this morning to get the ball rolling even though we don't have the tax statement and criminal clerarance certificates but those we can submit when they come in. The main thing was to get the process started. We did find out that the permit is issued or denied here in our immigration office and either our friend or her colleague will be the ones reviewing it so that is a big bonus for us. I thought, because it is a EU permit, it would be reviewed in Brussels but that is not the case. The cost for this application was 640zl($215).

Our 2 year lease on this flat ends June 30th so it will be time to sign another one. I emailed the owner that we should meet when we get back from Berlin and he agreed. He also informed me that we had not payed the water bill for 2013, 250-270zl. I was a little shocked by this because we never received a bill for water and so we didn't pay it. Of course, now we will reimburse him for the bill. The water bill was usually in the administration fee charged but now it is in a private water company, Aquanet, and we receive monthly bills. Based on the last 5 months it looks like the 2014 water bill will be three times as much.

Rano złożyliśmy wniosek Joan , aby sprawy toczyły się własnym torem,  chociaż nie mamy deklaracji podatkowej i zaświadczenia o niekaralności , ale te można złożyć , gdy otrzymamy. Najważniejsze było , aby proces się rozpoczął . Okazało się, że zezwolenie jest wydawane  lub odrzucane w naszym biurze imigracyjnym i albo nasza znajoma lub jej kolega będą robić przegląd tak, że jest to duży bonus dla nas . Myślałem ,że z powodu tego, iż jest to pozwolenie UE , przegląd dokumentów odbędzie się w Brukseli , ale nie w tym przypadku . Koszt tej aplikacji wyniósł 640zł (215 $ ) .

Nasza umowa na wynajem mieszkania na 2 lata kończy się 30 czerwca , więc będzie czas, aby podpisać kolejne. Wysłałem e-mail do właściciela , że powinniśmy się spotkać po powrocie z Berlina , a on się zgodził. On również poinformował mnie , że nie zapłaciliśmy rachunku z 2013 r. za wodę 250- 270zł . Byłem trochę w szoku z tego powodu, ponieważ nigdy nie otrzymaliśmy rachunku za wodę , a więc nie płaciliśmy . Oczywiście , teraz zwrócimy pieniądze za rachunek . Rachunek za wodę był zazwyczaj włączony w pobieraną opłatę administracyjną  ale teraz jest  prywatna firma dostarczająca wodę, Aquanet i otrzymujemy miesięczne rachunki . Na podstawie ostatnich 5 miesięcy, wygląda na to, że w 2014 rachunek za wodę będzie trzy razy większy .

No comments: