Wednesday, May 21, 2014

Visiting Dresden.Yesterday was kind of a warm up for today's walking because we walked a lot. From 11AM to 4PM we were constantly on the move somewhere with an occasional break for coffee. After figuring the cost of day trip tickets for tram and bus and comparing it to parking cost in the city center I decided it was cheaper to drive the 8 minute drive into the center and park in a convenient lot. I chose the one at Alt Markt and it put us at the best spot to start our exploration of Old Dresden. First, however, we went from the parking lot upstairs to the main square. It's large, probably three times bigger than Poznan but, oddly enough, it has few outside cafes. Most of them are scattered on different side streets. We had iced coffee because already at 11AM it was about 28c. When we were done with our coffee we went into Alt Markt Galerie, the name for a large, multi-level shopping center. It was the normal modern center with every name brand store you can imagine.  We stayed for a few minutes and left, not what we were interested in.

Across Wilsdrufferstrasse is where the building began that we wanted to see. Everything was impressive but the first big impression came from the Zwinger. The Zwinger is a palace built in Rococo style. It served as an orangery, exhibition gallery and festival arena of the Dresden Court. Today it is a museum complex that houses the Old Masters Picture Gallery, The Dresden Porcelain Collection and the Royal Cabinet Of Mathematical and Physical instruments. It was almost completely destroyed by carpet-bombing in February 1945 but now has been restored. It is really quite a place to see in person. From there we passed by the Semperoper(Opera House) to the Katholische Hofkirche(Catholic church of the Holy Trinity)

The Hofkirche stands as one of the foremost landmarks of Dresden. It was built between 1738-1751. In the crypt is the heart of King August the Strong.as well as the last King of Saxony and 49 members of the Wettin family, a highly influential and regarded family in Dresden. An interesting story I learned in the church was about three young priests in 1943 who were sent to their death in Dachau for hiding 5 Polish people from the Nazis.

Next week walked across the Elbe river bridge to see the Japanese palace and gardens. What a disappointment. There were no gardens, the palace had only one room open and that was for viewing rug weaving from Damascus. I was a little upset about it but what can you do.

We crossed back to the other side of the Elbe and went to see a chuch in the round, the Frauenkirche Protestant church and another magnificent structure to view. The sign said no picture taking but  everyone was and nobody was stopping them so I did the same. This church was also destroyed in 1945 and rebuilt.

So, that was our day in Dresden proper. Tomorrow we plan to go outside of Dresden for a little visit to a few palaces I found nearby. Hope you had a nice time viewing the slide show.

Wczorajszy spacer  był rodzajem rozgrzewki do dzisiejszego , bo chodziliśmy dużo . Od godziny 11 do 16  ciągle byliśmy w ruchu , gdzieś z okolicznościową przerwą na kawę . Po ustaleniu kosztu jednodniowego biletu na tramwaj i autobus i porównaniu go z kosztem parkowania w centrum miasta, zdecydowałem, że taniej będzie jechać 8 minut do centrum i zaparkować w dogodnym miejscu . Wybrałem jedno przy Alt Markt i to dało nam najlepszą pozycję , aby rozpocząć zwiedzanie Starego Drezna . Najpierw jednak udaliśmy się z parkingu do góry, na główny plac . Jest  duży, prawdopodobnie trzy razy większy niż w Poznaniu , ale , co dziwne , ma kilka kawiarni na zewnątrz. Większość z nich jest rozproszona na różnych bocznych ulicach . Piliśmy mrożoną kawę , bo już o 11 rano było około 28c . Kiedy skończyliśmy  naszą kawę poszliśmy do Alt Markt Galerie,  nazwa  dużego, wielopoziomowego centrum handlowego . To było normalne nowoczesne centrum z każdym markowym sklepem jaki można sobie wyobrazić. Zatrzymaliśmy się na kilka minut i wyszliśmy , niezainteresowani.

Chcieliśmy zobaczyć całą Wilsdrufferstrasse, gdzie zaczyna się zabudowa . Wszystko było imponujące , ale pierwsze duże wrażenie wywarł Zwinger . Zwinger jest pałacem zbudowanym w stylu rokokowym. Służył jako oranżeria , galeria wystawowa i arena festiwalowa  Dworu Drezdeńskiego. Dziś jest na terenie muzeum, w  którym mieści się Galeria Obrazów Starych Mistrzów , Drezdeńska Kolekcja Porcelany i Królewski Gabinet Przyrządów Matematycznych i Fizycznych . To zostało niemal całkowicie zniszczone przez naloty dywanowe w lutym 1945 , ale teraz zostało odrestaurowane . To jest z pewnością miejsce, które trzeba zobaczyć osobiście. Stamtąd przeszliśmy przez Semperoper ( Opera House ) do Katholische Hofkirche ( Kościół Świętej Trójcy )


Hofkirche jawi się jako jeden z najważniejszych zabytków Drezna . Został zbudowany w latach 1738/51 . W krypcie jest serce króla Augusta Mocnego. Tak samo jak ostatni króla Saksonii i 49 członków rodziny Wettinów , była to bardzo wpływowa i uznana rodzina w Dreźnie. Ciekawą historię dowiedziałem się w kościele o trzech młodych kapłanach , których w 1943 roku wysłano na śmierć w Dachau za ukrywanie 5 Polaków przed nazistami.

Następnie przeszliśmy przez most na Łabie aby zobaczyć Pałac Japoński  i ogrody. Co za rozczarowanie . Nie było ogrodów ,pałac miał tylko jedno pomieszczenie otwarte, gdzie można było oglądać dywan utkany w Damaszku . Byłem tym trochę zasmucony, ale co można zrobić .

Przeszliśmy z powrotem na drugą stronę Łaby i poszliśmy zobaczyć wolnostojący kościół , protestancki,  kościół Frauenkirche  i inne wspaniałe konstrukcje do obejrzenia . Znak informował, aby nie wykonywać zdjęć , ale wszyscy robili,  więc też zrobiłem. Kościół ten został także zniszczony w roku 1945 i odbudowany .

Tak, to był nasz pełny dzień w Dreźnie  . Jutro planujemy wyjechać z Drezna i zobaczyć kilka pałaców, jakie znalazłem się w pobliżu. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas oglądając zdjęcia.


No comments: