Wednesday, May 07, 2014

Spanish begins.

After much work setting up a new email address and PayPal account I was finally able to download the Spanish course for Joan to use  Her first lesson is only four sentences....Hello, I am Phillip, I have 30 years and I am a man. When she completely masters that we'll change it to her personally.......Hello, I am Joan, I have 69 years, I am a woman. In this first lesson she will learn 9 words in Spanish. It's a start! I think a good one.  She won't give up on Polish but I think Spanish will keep her interest more because it seems to be easier. I'll listen a little also to the lessons but my main study will always be Polish.

I received a message in our mailbox that said I have a letter waiting for me that needs to be signed for at an I-Post location. I-Post is the latest competition to the traditional postal service in European countries. They don't have offices but rather a location where there are boxes where your message can be retrieved. I went to the address on the message but couldn't find it anywhere after searching the area four times. All I saw was a small food store. Back at home I searched the internet for I-Post to get some help and discovered the I-Post boxes are inside the store. Tomorrow I'll go and try to get the letter. I think it is from the court in Czarnów concerning the disputed property that belonged to my great grandfather. There was a court hearing about it last April 23rd and I think the letter is about that. Since I am not involved with the case, it isn't of any real interest for me.

Po ustawieniu dużo pracy nowego adresu e-mail i konto PayPal I była w stanie pobrać kurs języka hiszpańskiego dla Joan używać jej pierwsza lekcja jest tylko cztery zdania .... Witam, jestem Phillip , mam 30 lat i jestem człowiek . Kiedy całkowicie mistrzowie że zmienimy go jej osobiście ....... Witam, jestem Joan , mam 69 lat , jestem kobietą. W tej pierwszej lekcji będzie ona uczyć 9 słów w języku hiszpańskim. To jest początek! Myślę, że dobry. Nie da się na polski , ale myślę, że hiszpański zachowa jej zainteresowanie bardziej, że wydaje się być łatwiejsze . Ja słucham trochę także na lekcjach , ale moim głównym badaniu zawsze będzie Polska .


Otrzymałem wiadomość w naszej skrzynce z napisem Mam list czeka na mnie , który musi być podpisany na miejscu I- post . I- post jest ostatni turniej do tradycyjnych usług pocztowych w krajach europejskich . Nie mają biura , ale raczej miejsce, gdzie znajdują się pola , w którym można pobrać wiadomości . Poszedłem na adres w wiadomości , ale nie mógł go nigdzie znaleźć po Wyszukiwanie w okolicy cztery razy . Widziałem tylko mały sklep spożywczy . Po powrocie do domu szukałem w internecie do I- post , aby uzyskać pomoc i odkrył pola I- post są wewnątrz sklepu . Jutro pójdę i postarać się o nas . Myślę, że to z sądu w Czarnów dotyczącej spornego majątku , który należał do mojego pradziadka . Nie było o tym sąd rozprawa ostatni 23 kwietnia i myślę, że list jest o tym. Ponieważ nie jestem zaangażowany w sprawy , nie ma żadnych realnych zainteresowania dla mnie.


No comments: