Saturday, March 14, 2015

Speaking Russian?

Joan's Saturday Apple Pie
 
You might know from reading this blog that Joan and I are fans of college basketball and one team in particular, Duke University. We've had severe withdrawal from being able to watch them play during basketball season until this year when I discovered that on YouTube it was possible to view complete games they played. So, I've been putting those games on an external drive, then using our large screen TV to watch the games. It usually takes a week before the last game is played before it is posted. The strangest thing is that the last 5 games have been broadcasted by Russian commentators. Are Russians fans of American basketball? This seems strange in lieu of the trouble now between Russia and the U.S. about Ukraine. It's even stranger to watch the games and listen to the Russian language announcing what is going on during the games. Unfortunately Duke just lost last night in a tournament game, something my son was only to happy to send me a message about. He is a fan of another university team, North Carolina, which is the arch rival of Duke. The schools are both in North Carolina, only 7 miles apart. He's happy, I'm not :-)

The gossip going round this week is the new President of Poznań  wants to have all outside cafes in the rynek remove their parasols because there is too many advertisements in the rynek. That doesn't make much sense to me because if it should rain then the customers would get wet. If he wants to get rid of advertisements he should first take off those huge advertisements on the front of some buildings that completely cover the building. Those are not just commercial buildings but also tenement houses where people live and how can they look out of their windows when the are covered over by advertisements. Of course, this is only gossip and nothing has been written into law.....yet.

Być może wiesz od czytania tego bloga, że ​​Joan i ja jesteśmy fanami koszykówki uczelni i jeden zespół w szczególności, Duke University. Mieliśmy poważne wycofanie z możliwości oglądania ich gry w trakcie sezonu, aż do koszykówki w tym roku, kiedy odkryłem, że na YouTube można było zobaczyć kompletne gry grali. Tak, byłem oddanie te gry na dysku zewnętrznym, a następnie za pomocą naszego telewizor z dużym ekranem, aby oglądać mecze. To zwykle trwa tydzień przed ostatnim gra jest przed jej pisał. Najdziwniejsze jest to, że w ciągu ostatnich 5 gry były transmitowane przez rosyjskich komentatorów. Czy fani koszykówki amerykańskiej Rosjan? To wydaje się dziwne, zamiast kłopotów teraz między Rosją i USA na temat Ukrainy. Jest to tym dziwniejsze, aby oglądać mecze i słuchać języka rosyjskiego ogłaszając, co dzieje się podczas gry. Niestety książę właśnie stracił wczoraj w grze turniejowej, coś mój syn był tylko szczęśliwy, wyślij mi wiadomość o. On jest fanem innej drużyny uniwersyteckiej, Północna Karolina, która jest rywalem łuk księcia. Szkoły są zarówno w Północnej Karolinie, zaledwie 7 kilometrów. Jest szczęśliwy, że nie jestem:-)

Plotki krążą tym tygodniu jest nowy prezydent Poznania chce mieć wszystko na zewnątrz kawiarni w Rynku usunąć swoje parasole, ponieważ nie ma zbyt wiele ogłoszeń w Rynku. To nie ma sensu do mnie, bo gdyby deszcz wtedy klienci zmoknąć. Jeśli chce się pozbyć reklam powinien najpierw zdjąć te wielkie reklamy na przedniej niektórych budynków, które całkowicie pokrywają budynek. To nie są tylko obiekty handlowe, ale także kamienice, w których ludzie żyją i jak mogą wyglądać z okien, gdy są przykryte przez reklamy. Oczywiście, jest to tylko plotki i nic nie zostało wpisane do prawa ..... jeszcze.

1 comment:

Anonymous said...

Tell Joan her pictured pie looks
exquisite...I can even
'taste it';...darn, that I couldn't actually taste it!