Wednesday, March 04, 2015

Z and train.

AH, Kandulski day for us and our meeting with Zbyszek. If you're a reader of this blog by now you know we have established a tradition of doing this every Wednesday at 3PM. We see him also on Friday for my lesson but there is no time to talk about other things so this kind of fills the void. In Poland there are three words for people you know outside of family; best friend(s), acquaintances and people you see occasionally.  Zbyszek is in the first category. During our life in Poland he has been the one person who has helped us the most with different problems we incurred during out stay. We were fortunate that he was a friend of our Polish teacher in the U.S. and because of that we were introduced to him. We were hoping to take a trip with him this year to Switzerland but with the value of the Swiss Franc being so high now we will postpone it.

After checking train schedules from Poznań to Wrocław, we will have to leave on the 29th and spend the night in Wrocław because even the earliest train on the 30th would not get us there with enough time to get to our plane.  Therefore, we will leave about 2:30PM, arrive in Wrocław about 5PM and check into a hotel. In the morning we will take a taxi to the airport and leave for Malaga. I haven't checked the return train schedule but I am hoping there were be a late train to Poznań that will allow us to get off the plane and take a train back home on the same day. There are two ticket prices for the train, first class(69zl) and second class(33zl). First class means you share a private compartment for 6 people and second class is a car with seats for many people. We will take the second classs ticket

Finally got the statement  form from the bank to file our Polish tax form. OH BOY!  It is in English and Polish, a special form for aliens. Looking over the numbers I have no idea how they came up with tchem and they seem totally inacurrate. We have a joint account but the only amounts they entered were for Joan. This doesn't seem right. I sent the forms to cousin Andrzej and maybe he can understand them. We have until the end of April to file taxes and then we must file the forms for U.S. taxes. It doesn't seem right to have to file forms to both countries.

Piątek dla mojej lekcji, ale nie ma czasu, aby porozmawiać o innych rzeczach, więc tego rodzaju wypełnia pustkę. W Polsce istnieją trzy słowa dla ludzi, których znasz poza rodziną; najlepszy przyjaciel (s), znajomi i ludzie widzisz sporadycznie. Zbyszek jest w pierwszej kategorii. Podczas naszego życia w Polsce on był jedyną osobą, która pomogła nam w większości z różnych problemów, powstałych podczas Out pobytu. Mieliśmy szczęście, że był przyjacielem naszego polskiego nauczyciela w USA i dlatego, że zostały wprowadzone do niego. Mieliśmy nadzieję na wycieczkę z nim w tym roku do Szwajcarii, ale wartość franka szwajcarskiego jest tak wysoki, teraz będziemy go odłożyć.
Po sprawdzeniu rozkład jazdy pociągów z Poznania do Wrocławia, będziemy musieli zostawić na 29 i spędzić noc we Wrocławiu, ponieważ nawet najwcześniejszy pociąg w dniu 30 nie będzie nas tam wystarczająco dużo czasu, aby dostać się do naszego samolotu. Dlatego zostawimy o 14:30, przyjazd we Wrocławiu około godzina siedemnasta i sprawdzić się w hotelu. Rano bierzemy taksówkę na lotnisko i pozostawić do Malagi. Nie sprawdziłem rozkład jazdy pociągów powrotu, ale mam nadzieję, że nie było za późno pociągiem do Poznania, który pozwoli nam wysiąść z samolotu i pojechać pociągiem do domu tego samego dnia. Istnieją dwie ceny biletów na pociąg, pierwszej klasy (69zł) i drugiej klasy (33zł). Pierwsza klasa oznacza udostępnianie prywatny przedział dla 6 osób, a druga klasa to samochód z siedzeniami dla wielu ludzi. Weźmiemy drugi bilet classs
Wreszcie dostałem formularz oświadczenia z banku złożyć naszą polską formularz podatkowy. O rany! To jest w języku polskim i angielskim, na specjalnym formularzu dla cudzoziemców. Patrząc na numery nie mam pojęcia, jak wymyślili tchem i wydają się zupełnie inacurrate. Mamy wspólne konto, ale tylko kwoty weszli były dla Joan. To nie wydaje się słuszne. Wysłałem formularze do kuzyna Andrzej i może on może je zrozumieć. Mamy do końca kwietnia złożyć podatków i musimy złożyć formularze dotyczące podatków w USA. Nie wydaje się, aby mieć prawo do składania formularzy do obu krajów.

No comments: